Методы фармацевтического анализа

Расстройства здоровья

Состояние водного обмена, центрального и периферического кровообращения у больных с хронической уремией

Примечание: Р-достоверность различия по сравнению с данными контрольной группы.

Прочерком отмечены Р> 0,05

Summary

İ. M. Gamidov, D. A. Zeynalov, F. M. Shirinov, M. R. Jalalov

The condition of the water exchange,the central and peripheral blood circulation at patients

The patients with the diagnosis chronic renal insufficiency 96 sick (62 men and 34 women). In 44 cases reason CRI was chronic glomerulonefrit, in 40 - chronic pyelonephritis, in 6 - polikistoz of renal and in a 6 - diabetes. All the surveyed patients have been distributed on two groups:

1) With safe water - secretory function of kidneys,

2) With the lowered water - secretory function of kidneys. Extra cellular water was defined with tiosulifat sodium,and the general - antipirin. Permeability of a wall of vessels for fibres and liquids was studied on V. P. Kaznacheeva`s method (10). Gemodinamic parameters defined a method of cultivation of a blue of Evans (T - 1824). The given researches conuctivit bio - microscopy of an eveball at patients with nefrotic syndrome in subclinical stage CRI were shown in the form of widespread peryuvaskal a hypostasis,coil and Non - uniformity of vessels,aggregations erythrocyte in capillaries and veins at the same patients perivaskular were marked gemoratics sites, aneurysms veins, increase in a parity arteriol to veins,coil,aggregation erythrocyte in capilllaries were observed. Subclinical stage CRI gemodynamic parameters did not differ from parameters central gemodynamic control group,despite of significant changes in microcircle a channel conuctivit an eveball. CRI are observed CRI significant changes of a water exchange, microcirculation and central gemodynamic are observed. Infringements of water balance of an organism,central gemodinamic, in the big degree were aggravated with increase of weight renal insufficiency. Probably,at CRI observable changes in perivaskal,vascular and intravascular sectors complicate passage of blood to micro vessels,that strengthens gipoksiya fabrics, on the one hand causes a dystrophy in vital causes a dystrophy in the vital bodies,with another - increases loading by a myocardium.

X Ü L A S Ə

Xroniki uremiyalı xəstələrdə su mübadiləsinin, mərkəzi və

periferik qan dövranının vəziyyəti

Həmidov İ. M.,Zeynalov C. Ə.,Şirinov F. M.,Calalov M. R.

Xroniki Böyrək Çatışmazlığı (XBÇ) ilə 15 - 63 yaş arasında 96 xəstə (62 kişi,34 qadın) müayinə olundu. Bu xəstələrdə XBÇ - nin əsas səbəbi 44 nəfərdə xroniki qlomerulonefrit, 40 - xroniki pielonefrit 6 - böyrək polikistozu və 6 - şəkərli diabet xəstəliyi olmuşdur.

Mərkəzi hemodinamika, mikrosirkulyasiya və su mübadiləsinin vəziyyəti,böyrəklərin funksiyasından asılı olaraq iki qrupa bölünmüşdür: Birinci qrup maye xaricetmə funksiyası saxlanılmış, ikinci qrup isə mayexaricetmə funksiyası itirilmiş xəstələrdir. Hüceyrəxarici su Na - tiosulfatla, ümumi isə antipirinlə müəyyən olundu. Mərkəzi hemodinamika - Evans sinkasının durulaşdırılma üsulu ilə (T-1824), mikrosirkulyasiya göz almasında konyuktivanın biomikroskopiyasıyla,damar divarlarının keçiriciliyi isə V. P. Kaznaçeyev üsulu ilə öyrənildi.

Böyrəyin mayexaricetmə funksiyası saxlanılmış xəstələrdə mərkəzi hemodinamika ürəyin mexaniki işinin artması ilə,damar divarlarının və göz almasında konyuktivanın mikrodamar yatağının cüzi dəyişikliyi ilə müşahidə olundu. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5